နံ့သာများ

နံ့သာဖြူ အနှစ်သား
နံ့သာဖြူ အနှစ်သား
နံ့သာဖြူ အနှစ်သား
နံ့သာဖြူ အနှစ်သား

နံ့သာဖြူ အနှစ်သား

MMK18,000.00
ကရမက်
ကရမက်

ကရမက်

MMK8,000.00

နံ့သာအခဲ

MMK6,000.00
တောင်နံကတိုး
တောင်နံကတိုး
တောင်နံကတိုး
တောင်နံကတိုး
တောင်နံကတိုး
တောင်နံကတိုး

တောင်နံကတိုး

MMK12,000.00

အမွှေးတိုင်

MMK4,500.00
နံ့သာ ( ၅ ) ပါး Set
နံ့သာ ( ၅ ) ပါး Set
နံ့သာ ( ၅ ) ပါး Set
နံ့သာ ( ၅ ) ပါး Set
နံ့သာ ( ၅ ) ပါး Set
နံ့သာ ( ၅ ) ပါး Set

နံ့သာ ( ၅ ) ပါး Set

MMK126,000.00

တောင်နံကြီး

MMK4,000.00
နံ့သာနီ
နံ့သာနီ
နံ့သာနီ
နံ့သာနီ

နံ့သာနီ

MMK8,000.00
ကရမက် အမှုန့်
ကရမက် အမှုန့်

ကရမက် အမှုန့်

MMK12,000.00
နံ့သာဖြူအမှုန့်ကြမ်း
နံ့သာဖြူအမှုန့်ကြမ်း

နံ့သာဖြူအမှုန့်ကြမ်း

MMK45,000.00
နံ့သာဖြူ အချောမှုန့်
နံ့သာဖြူ အချောမှုန့်

နံ့သာဖြူ အချောမှုန့်

MMK40,000.00

နံ့သာ ( ၅) ပါး 27 လုံး

MMK110,000.00

တောင်နံကြီး အမှုန့်

MMK6,000.00

တောင်နံကတိုး အမှုန့်

MMK100,000.00